Sanđačka TV mreža-nestanak modulacije

03.03.2021.g. od 08:00 h prekid programskog servisa Sandzačka TV mreža ( zona emitovanja Kopaonik). Problem sa opremom korisnika .

Ponovo uspostavljeno emitovanje u 09:45 h.